انتشارات

پیام سردبیر

تحقیقات در درمان بیماریهای پوستی هر روز توسعه بیشتری پیداکرده و روشهای نوین درمانی همواره مورد تقاضا و توجه پزشکان قرار میگیرد .  فناوری نوین در حوزه سلولی موجب حضور روش جدید سلول درمانی در درمان بیماریها به ویژه بیماریهای پوستی شده است و مقالات منتشر شده در سطح جهان نشانه توجه دانشمندان و پژوهشگران به این روش می باشد .

اهتمام تعدادی از متخصصین پوست اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دیگر همکاران بنده در مرکز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی ما را بر آن داشت تا با ایجاد و انتشار نشریه پوست و سلولهای بنیادی بستر مناسبی را برای انتشار نتایج تحقیقات همکاران عزیزمان در ایران و دیگر کشورهای جهان فراهم آوردهو موجب گسترش مرزهاي دانش در زمينه درمانهای نوین بيماريهاي پوست با بهره گیری از روشهای جدید به ویژه فناوري سلولهاي بنيادي گردیم 

لذا از این فرصت استفاده نموده و به بهانه  انتشار نشريه پوست و سلول های بنیادی از حضور پژوهشگران و دانشمندان  کلیه رشته های مرتبط با پوست و سلول های بنیادیدر ایران و سراسر جهان جهت همکاری و ارسال مقالات به این نشریه دعوت به عمل آورم و یقین داریم که بدون مشارکت شما عزیزان گرانقدراین امر مهم امکان پذير  نخواهد بود. 

استقبال و همکاری تنگاتنگ شما عزیزان با ارسال مقالات علمی و ارزشمند خود  باعث شکوفائی اين نشريه و توسعه مرزهای دانش درمان بیماریهای پوستی شده و امید است به کمک خداوند متعال بتوانیم موجبات رفع الام جوامع بشری در این حوزه را فراهم اورده و خدمتی کوچک به انسانهای نیازمند در سطح جهان کرده باشیم.

دکتر محمد علی نیلفروش زاده

دکتر محمد علی نیلفروش زاده

صاحب امتیاز و سردبیر نشریه پوست و سلولهای بنیادی