اهداف

اهداف

هدف کلی 

توسعه دانش ملی در زمینه روش های نوین پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های شایع پوستی به ویژه دانش سلول های بنیادی

اهداف اختصاصی
نیازسنجی و تبیین اولویت های پژوهشی حوزه پوست و سلول های بنیادی

توسعه زیرساخت های پیشرفته پژوهش‌های کاربردی درماتولوژی

ارتقای کمیت و کیفیت تولیدات علمی و پژوهشی ذیربط

آموزش و توانمندسازی گروه‌های پژوهشی در طراحی و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی

گسترش و تقویت همکاری های بین بخشی با شبکه ها و مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از کشور

حرکت و تولید شواهد در حیطه های میان رشته ای

انتشار شواهد تولید شده در پایگاه های معتبر علمی در قالب نشریه مرکز

توسعه همکاری ها با صنایع مهندسی پزشکی، دارویی، بهداشتی و آرایشی

ارائه روش های نوین پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های شایع پوستی به ویژه روش های جدید سلول درمانی در حوزه طب ترمیمی