اهداف

دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلولی های بنیادی وپزشکی باز ساختی

دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلولی های بنیادی  وپزشکی باز ساختی