اهداف

برگزاری ورک شاپ ترمیم زخم بدون اسکار در مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی

برگزاری ورک شاپ ترمیم زخم بدون اسکار در مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی