معرفی همکاران

معرفی همکاران

 

معرفی همکاران مرکز تحقیقات

شیوا علوی
محمد امیر امیر خانی
احسان تقی آبادی
مریم گل پروران
سمیرا ایزد پناه
فائزه جهانگیری
مهسا مولاپور
افسانه نجفی
نوش آفرین کاظمی خو
مونا محمود بیگ
ناهید نیک خواه
محمد رضا رهبر
سونا زارع
احسان تقی آبادی
الهام ترکمنی ها
مهرک زارع
مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی :منتظره نظرات و پیشنهادت شما کاربرن عزیز هستیم