معرفی همکاران

معرفی همکاران

 

معرفی همکاران مرکز تحقیقات

شیوا علوی
محمد امیر امیر خانی
احسان تقی آبادی
مریم گل پروران
سمیرا ایزد پناه
فائزه جهانگیری
نوش آفرین کاظمی خو
افسانه نجفی
مهسا ملاپور
مونا محمود بیگ
ناهید نیک خواه
محمد رضا رهبر
سونا زارع
احسان تقی آبادی
الهام ترکمنی ها
مهرک زارع
مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی :منتظره نظرات و پیشنهادت شما کاربرن عزیز هستیم