معرفی همکاران

معرفی همکاران

 

معرفی همکاران مرکز تحقیقات

شیوا علوی
مریم گل پروران
سمیرا ایزد پناه
فائزه جهانگیری
افسانه نجفی
مونا محمود بیگ
ناهید نیک خواه
محمد رضا رهبر
سونا زارع
احسان تقی آبادی
الهام ترکمنی ها
مهرک زارع
حسین شهسورانی
مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی :منتظره نظرات و پیشنهادت شما کاربرن عزیز هستیم