معرفی همکاران

کارگاه تزریق فیلر و جوانسازی در مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی

برگزاری کارگاه تزریق فیلر و جوانسازی در مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی 

تزریق فیلر