امکانات و تجهیزات-بیومتری پوست

ارسال شده در آزمایشگاه چاپ

مقدمه

جایگاه بیومترولوژی در بررسی غیر تهاجمی پوست

توسعه دانش درماتولوژی طی سالهای اخیر به شدت با مطالعات پاراکلینیکی همراه شده است . در این میان دانش پیشرفته بیومتری پوست با بررسی پارامترهای مختلف اعم از بررسی طیف ها ، ابعاد و مقادیر نرمال و غیر نرمال در ساختمانهای گوناگون پوست نقش ویژه ای داشته است .

در کشور ما هنوز بسیاری از متخصصین پوست با این ابزارها و پیشرفتهای این حوزه آشنایی ندارند و این در حالی است که دانش بیومتری پوست و فناوری تجهیزات و دستگاههای ذیربط طی سالهای اخیر به شدت رو به افزایش بوده و ارتباط تنگاتنگی با دپارتمانهای پوست پیدا کرده است .

مرکز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی طی مطالعات گسترده ای به این نتیجه رسید که با تجهیز پیشرفته ترین آزمایشگاه بیومتری پوست و آخرین فناوریهای این حوزه تلاش نماید تا متخصصین را در ارزیابی مداخلات تشخیص و درمان پوستی یاری رساند و با تهیه بانک اطلاعاتی جامع از پارامترهای بیوفیزیکی پوست مرجع مناسبی برای مطالعات باشد .

بدون شک ارزیابی دقیق قبل و بعد مداخلات میتواند ما را در تعیین دقیق نتایج مطالعات یاری رساند . ضمنا تولید شواهد دقیق در مقالات موجب افزایش اعتبار نتایج درج شده در مقالات میگردد .

 

تجهیزات و امکانات آزمایشگاه

آزمایشگاه بیومتری مرکزتحقیقات پوست و سلول های بنیادی طی یک سال به پیشرفته ترین و جدیدترین دستگاه های آنالیز پوست تجهیز شده است که شامل موارد ذیل است :

1.دستگاه ویزیوفیس

2.دستگاه MPA9 با دارا بودن پروب های

• MEXAMETER

• TEWAMETER

• SEBUMETER

• FRICTIOMETER

• COLORIMETER

• CORNEOMETER

• REVISCOMETER

• GLOSSYMETER

• THERMOMETER

• PHMETER

3. دستگاه VISIOLINE

4. دستگاهCUTOMETER

5. دستگاه سونوگرافی پوست