برنامه کلینیک پوست، مو و لیزر

ارسال شده در کلینیک چاپ

روز های هفته نام پزشک شیفت
شنبه آقای دکتر حنیف نیا

خانم دکتر حجازی
صبح
یک شنبه خانم دکتر ذوالقدر صبح
دو شنبه خانم دکتر عین اللهی صبح
سه شنبه خانم دکتر منصوری صبح
چهار شنبه خانم دکتر منصوری صبح
آزمایشگاه بیومتری: همه روزه شیفت صبح – خانم دکتر علوی
سه شنبه پسوریازیس + پیوندی ها
چهار شنبهه آویتیلیگو + زیبایی ( جوش، ریزش مو، لک صورت )