فراخوان

بیماران متقاضی سلول درمانی پوست جهت درمان یا زیبایی توسط تیم تخصصی سلول درمانی  و شخص پرفسور نیلفروش زاده ریاست محترم مرکز،  در روزهای شنبه هر هفته می توانند به مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران به آدرس:

منتشرشده در فراخوان ها