چاپ کردن این صفحه
سابسیژن چیست ؟
22 فوریه 2019
اشتراک گذاری این مطلب

سابسیژن چیست ؟

ساب یعنی زیر و سیژن یعنی برش بعبارت دیگر سابسیژن به مفھوم برش در زیر پوست می باشد که البته بدون تیغ انجا می شود. درمان جوشگاه صورت نوع رولینگ که بصورت اسکارھای فرو رفته می باشد بھترین پاسخ را به این درمان می دھند. این فرو رفتگی ھا بدلیل اتصالات فیبروز در لایه زیرین پوست می باشد که سطح آن را پایین می کشند. در این تحقیق کھه توسط پورفسور نیلفروش زاده و تیمشان انجام شده است به بررسی روش درمانی سابسیژن با کانولا در درمان و بھبودی اسکار رولینگ حاصل از آکنه می پردازد . این روش برای اولین بار توسط پروفسور نیلفروش زاده مورد بحثوآنالیز قرار گرفته است .

آیا سابسیژن با کانولا می تواند یک روش درمانی قابل قبول در بھبود اسکار ھای آکنه باشد؟

اکثر افرادی کھ دچار آکنه شده و یا می شوند ، از آسیب ھای پوستی و ھمچنین اسکار باقی مانده از آکنه بر روی صورت خود رنج می برند بدلیل آن ک هپوست ظاھر یکنواخت وصاف خود را از دست دھد و حالتی مواج و چال شکل در قسمت ھای جوشگاه پیدا می کند. که در برخی افراد سبب افسرگی و عدم رضایت از ظاھرشان می شود . در واقع پوست در برخی نواحی عملکرد خود را از دست میدھد و بافت فیبروزی بین لایه ھای داخلی پوست ایجاد می شود و لایه ی سطحی پوست در اثر اتصالات فیبروزی بھ داخل کشیده می شود و پوست حالتی چال شکل در آن ناحی ه پیدا می کند. اسکار حاصل از آکنه می تواند درجات و سطوح مختلفی داشته باشد ھمچنین درمان ھای مختلفی پیشنھاد شده اند . سابشیژن به عنوان یک روش مفید در درمان اسکار آکنه رولینگ گزارش شده است. اگرچه سابشیژن روش ارزشمندی است، اما تاثیر آن در افراد متفاوت می باشد .

مواد و روش ھا:

این مطالعه آزمایشی که یک کارآزمایی بالینی است ھشت بیمار مبتلا بھه اسکار ھای ناشی از آکنه رولینگ از خفیف تا شدید در صورت , با توزیع متقارن ضایعات، تحت درمان سابسیژن با کانولا شماره 18 و 21 قرار گرفتند و به مدت سه ماه فالوآپ و پیگیری شدند . نتیجه روش ھای سابسیژن توسط سه متخصص پوست به روش بلایند )کور( پس از 2 جلسه درمان ارزیابی شدند. رضایتمندی بیماران در مقایسه با نظرات متخصصین پوست، در نظر گرفته شد. میزان بھبودی و رضایت از درمان با توجه به این نکات سنجیده شدند : ضعیف: 0، نسبتا خوب: 1-3، خوب: 4-6، و بسیار خوب: 7-9. داده ھا با استفاده از نرم افزار 18-SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

سابسیژن با کانولا بھبود خوب و بسیار خوب در88٪ از بیماران ھمچنین رضایتمندی از بھبود )خوب -بسیار خوب( در تمام بیماران )100٪( را نشان داد . ارزیابی عکس ھای بیماران نشان دھنده بھبود 100٪ در عمق اسکار، توپوگرافی و ظاھر کلی اسکار ھای ناشی از آکنه است. میانگین ضایعات قبل از درمان 12.1 ± 24.8 بود و پس از درمان آن به

12.8±2کاھشیافت )0.5<p( سابسیژن با کانولا به نظر می رسد یک روش ایمن با کارایی در درمان و رضایتمندی بالا در بیماران می باشد ، ھمچنین بھبودی )بیش از 50٪ پس از 2 جلسه ( را در این متد درمانی مشاھده کردیم. این نتایج نشان می دھد که این یک روش ایمن است؛ زیرا با استفاده از یک سوراخ در ھر طرف به جای سوراخ ھای متعدد بر روی پوست بیماران کمک میکند که درد و خطر ایجاد اسکار در بیماران کاھش یابد. از سوی دیگر، سابسیژن بر پای هی کانولا به  طور قابل توجھی جلسات جراحی و ھمچنین زمان ریکاوری ویا بھبودی پس از انجام این روش کمتر است.

 

خواندن 805 دفعه
مدیر روابط عمومی

مرکز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی یکی از پیشرفته ترین مراکز تحقیقاتی در زمینه تولید و انتشار دانش پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های پوستی به ویژه توسعه فناوری های نوین سلول درمانی می باشد که زیر نظر اعضای هیأت علمی برجسته دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می نماید.

مدیر روابط عمومی:مهندس افسانه نجفی

وبگاه: skinstemcell.ir/